جنگ و جنایت ذات رژیم کودک کش صهیونیستی:  بار دیگر خوی وحشی گری صهیونیستها نمایان شد و با هدف قرار دادن ساختمانهای مسکونی در غزه یازده انسان بی گناه از جمله یک کودک ۱۴ ماهه و مادر باردارش به شهادت رساندند. وحشی گری و حیوانیت  عادت رژیم صهیونیستی بوده که از ابتدای تولد نامشروعش همراه او بوده است. اروپا هم که سابقه ای تاریک از کشتار بی گناهان از کمک به صدام تا بن سلمان دارد باز از سگ زنجیری آمریکا حمایت کرده اند و بار دیگر مدعیان دروغین حقوق بشر رسوایی جدیدی آفریدند که روی بشریت را سیاه کرده است.

 اما این بار هم مقاومت با شجاعت و ایستادگی  به کودک کشان پاسخ داده است و وزرای قاتل ولی ترسوی نتانیاهو  را به زیر زمین کشانده است. انشا الله به یاری خدا مقاومت پیروزی دیگری را شاهد خواهد بودو رژیم کودک کش صهیونیستی به پرتگاه نابودی نزدیک تر خواهد شد.

http://ziarani1.blog.ir/